Υπό όρο παύση ποινικής δίωξης για σωματική βλάβη από αμέλεια που τελέστηκε πριν την 31/3/2016 – ΑΠ 1402/2019

Πολύ σημαντική η υπ.αριθμ. 1402/2019  απόφαση του Αρείου Πάγου (Α’ Ποινικό Τμήμα Διακοπών), όπου σε υπόθεση σωματικής βλάβης εξ’ αμελείας με χρόνο τέλεσης το 2011, έπαυσε υφ’ όρον την ποινική δίωξη δυνάμει του άρθρου 8 του Ν. 4411/2016.

Ειδικότερα ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι σωματική βλάβη από αμέλεια, η οποία με τον παλαιό Κώδικα είχε ως μέγιστο όριο ποινής τα τρία έτη φυλάκισης ενώ με τον νέο Ποινικό Κώδικα το όριο μειώθηκε στα δύο έτη φυλάκισης και συνεπώς είναι επιεικέστερη έναντι της παλαιότερης, εμπίπτει ως εκ τούτου στην διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4411/2016, εφόσον πρόκειται για πράξη που  τελέστηκε έως την 31 Μαρτίου 2016.

Έτσι ο Άρειος Πάγος, δέχεται ότι για τα αδικήματα που τελέσθηκαν έως 31-03-2016 και έχουν ως ανώτατο όριο ποινής  με τον νέο Ποινικό Κώδικα τα δύο έτη φυλάκισης εμπίπτουν στην διάταξη του α.8 του Ν. 4411/2016. 

 

Παρακάτω βλ. το κείμενο της απόφασης όπως είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου :

 

Απόφαση 1402 / 2019    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1402/2019

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Κουβίδου Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη (ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως), Στυλιανό Δαρέλλη, Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου, Αλεξάνδρα Σιούτη – Εισηγήτρια και Ζωή Κωστόγιαννη – Καλούση, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Ιουλίου 2019, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου και της Γραμματέως Ευθυμίας Καλογεροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου Γ. Κ. του Ε. κατοίκου …, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Γιαχνάκη, για αναίρεση της υπ’αριθ.544/2019 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Με πολιτικώς ενάγουσα την Μ. Γ. του Χ., κατοίκου …, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Νικολάου Διαλυνά.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και o αναιρεσείων – κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22.04.2019 αίτησή του αναιρέσεως που επιδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 24.04.2019 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 4894/2019 και η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 742/19.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα και τέλη της διαδικασίας στον αναιρεσείοντα και τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η κρινόμενη από 22-4-2019 (με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου 4894/24-4-2019) αίτηση του Γ. Κ. του Ε. για αναίρεση της με αριθμό 544/2019 καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα[άρθρο 473 παρ.2 και 3 ΚΠΔ], όπως ίσχυε πριν από το Μ 4620/2019 και εφαρμόζεται στην προκείμενη περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 589 παρ.2, ενόψει του ότι η ένδικη αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε πριν την 1 Ιουλίου 2019 που άρχισε να ισχύει ο ανωτέρω νόμος[άρθρο 585 του νέου κώδικα Ποινικής Δικονομίας]. Επομένως, είναι παραδεκτή και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4411/2016: 1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. 2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παραγράφου 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης, ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη. 3. Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Για την τύχη των πειστηρίων αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί πλημμελημάτων ο αρμόδιος εισαγγελέας και επί πταισμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης. 4. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγραφή του αξιοποίνου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές. 5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τα εγκλήματα: α) ως προς τον ποινικό κώδικα, των άρθρων 8ΙΑ, 142, 149, 154, 155, 157 παρ. 3 εδάφιο β’, 158 παράγραφοι 1 και 2, 162, 163, 164 παρ. 1, 165 παράγραφοι 1 και 2, 166, 173 παρ. 1, 175, 177, 178, 181, 182, 192, 193 παρ. 1, 200, 201, 215, 218 παρ. 3, 220, 221 παράγραφοι 1 και 2, 222, 228 παρ. 1, 230, 234, 241, 251 παράγραφοι 1 και 2, 255, 259, 261, 286 παρ. 2, 334 παρ. 1, 337, 345 παρ. 1 περιπτώσεις β’ και γ’ 346 παρ. 1, 352Β, 358, 359, 360 παρ. 3, 362 για τις περιπτώσεις που τελείται δια του τύπου, 375 παρ. 1 εδάφιο α’, 377 για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση, 389 παρ. 1, 397 παράγραφοι 1 και 2, 398 (απλή χρεοκοπία), 399 παράγραφοι 1 και 2, 403 παράγραφοι 1 και 2, 406, β) του άρθρου 2 παρ. 11 περίπτωση β’ του Ν. 2168/1993, γ) του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 1650/1986, δ) του άρθρου πέμπτου του Ν. 2803/2000, ε) του άρθρου 45 παρ. 1 περιπτώσεις δ’ και θ’ εδάφιο α’ του Ν. 3691/2008, στ) του άρθρου 6 παρ. 4 και παρ. 6 του Ν.3213/2003, ζ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του Ν.690/1945, η) του άρθρου 28 του Ν.3996/2011, θ) του άρθρου 29 του Ν.703/1977 και του άρθρου 44 του Ν.3959/2011, ι) του άρθρου 6 του Ν. 456/1976, ια) του άρθρου 41 ΣΤ του Ν.2725/1999, ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α’ του Ν. 3028/2002, ιγ) του άρθρου 13 του Ν.3402/2005, ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του Ν.3500/2006, ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του Ν.3904/ 2010, ιστ) του άρθρου τρίτου του Ν. 1788/1988, ιζ) του Ν.927/1979. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 314 παρ1 του ισχύοντα από 1η Ιουλίου 2019 [Ν.4619/2019] νέου Ποινικού Κώδικα [άρθρο 460 αυτού], όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου, τιμωρείται με παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή ή φυλάκιση έως δύο έτη. Η ισχύουσα αυτή διάταξη είναι επιεικέστερη της αντίστοιχης προϊσχύσασας αφού το ανώτατο όριο της προβλεπόμενης σ’ αυτή στερητικής της ελευθερίας ποινής ήταν τρία έτη. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 § 1 ΠΚ και 511 εδάφιο τελευταίο ,ο Άρειος Πάγος αυτεπαγγέλτως εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης.
Στην προκειμένη περίπτωση από την παραδεκτή επισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι ο αναιρεσείων με την προσβαλλόμενη, με αριθμό 544/2019 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, που δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, αφού εκκρεμεί στο παρόν δικαστήριο του Αρείου Πάγου η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης κατ’ αυτής, καταδικάστηκε για την αξιόποινη πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ (18)μηνών, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη για μία τριετία. Η ως άνω όμως πράξη, ως τελεσθείσα στις 21 και 22 Ιουλίου 2011, εμπίπτει, μετά την κατά τα ως άνω, ισχύουσα επιεικέστερη ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 314 παρ.1 εδ.α’ ΠΚ, στο εννοιολογικό πεδίο του άρθρου 8 Ν 4411/2016.
Συνεπώς, αφού εμφανίστηκε ο αναιρεσείων και η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε παραδεκτά και εμπρόθεσμα, πρέπει κατ’εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και εφόσον δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση παραπομπής της υπόθεσης, πρέπει να παύσει υπό όρο, κατά τη πρόβλεψη του άρθρου 8 Ν 4411/2016, η κατά του αναιρεσείοντα ασκηθείσα ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την με αριθμό 544/2019 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Και
Παύει υπό όρο, κατά τη πρόβλεψη του άρθρου 8 Ν 4411/2016, την ποινική δίωξη κατά του αναιρεσείοντα Γ. Κ. του Ε., κατοίκου …, οδός …, για σωματική βλάβη από αμέλεια, πράξη που φέρεται ότι τέλεσε στο Ηράκλειο στις 21 και 22 Ιουλίου 2011, σε βάρος της Μ. Γ. του Χ..
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Ιουλίου 2019.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 24 Ιουλίου 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

CategoryΝέα

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer