Εμφανίζεται συχνά στις συναλλαγές και κατ’ επέκταση στην καθημερινή μας πρακτική το φαινόμενο της αγοροπωλησίας αυτοκινήτου ή μηχανής με μηχανικό πρόβλημα το οποίο δεν γνώριζε ο αγοραστής.

Έχει νομική ευθύνη ο πωλητής για το όχημα που φέρει βλάβες χωρίς να ενημερώσει τον αγοραστή;

Σύμφωνα με το άρθρο 534 του Αστικού Κώδικα: o πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα,  έτσι ο πωλητής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά του αν το πράγμα, κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή, έχει πραγματικά ελαττώματα ή στερείται τις συνομολογημένες ιδιότητες, εκτός αν ο αγοραστής κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε ότι το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση ή η μη ανταπόκριση οφείλεται σε υλικά που χορήγησε ο αγοραστής.

Μέχρι πότε φέρει ευθύνη ο πωλητής όμως;

Το ελάττωμα ή η έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας που διαπιστώνεται μέσα σε έξι μήνες από την παράδοση του πράγματος τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση, εκτός αν τούτο δεν συμβιβάζεται με τη φύση του πράγματος που πουλήθηκε ή με τη φύση του ελαττώματος ή της έλλειψης.

Ποια είναι τα δικαιώματα του αγοραστή στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι το όχημα που αγόρασε δεν φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες;

Στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ’ επιλογήν του:

  1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες·
  2. να μειώσει το τίμημα·
  3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα, έτσι αν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος που του προσέθεσε ο ίδιος, καθώς και τα ωφελήματα που αποκόμισε. Ο πωλητής επιστρέφει το τίμημα με τόκο, τα έξοδα της πώλησης, καθώς και όσα ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα.

Ο πωλητής αρνείται να πληρώσει την επισκευή ή την αντικατάσταση, τι μπορώ να κάνω;

Σε αυτήν την περίπτωση δικηγόρος του γραφείου μας αναλαμβάνει για εσάς την σύνταξη εξώδικης δήλωσης, ή οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγμένη νομική ενέργεια που απαιτεί η υπόθεση σας για την αποτελεσματική και ταχεία διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας.

 

Επικοινωνήστε άμεσα με το δικηγορικό μας γραφείο στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας ( 210 – 62 00993) ή στο email επικοινωνίας μας (secretary@mineopouloslaw.gr) προκειμένου να χειριστούμε την υπόθεση μας. Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν αναλάβει στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία παρόμοιες υποθέσεις.

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer