Το γραφείο μας πρωτοστατώντας για μια ακόμη φορά, πέτυχε την έκδοση της απόφασης αλλαγής φύλου από “θύλη” σε “αρρεν” καθώς και, αλλαγή του ονόματος και του επιθέτου, έτσι ώστε να συνάδουν με την νεοδιαμορφωθείσα νομική κατάσταση καταχωρισμένου φύλου.

Τον εντολέα μας εκπροσώπησε με επιτυχία η Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Χρυσούλα Καρατζή.

 

 

Παρατίθεται το κείμενο της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας απόφασης:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

Αριθμός Απόφασης   

178 / 2021  

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Βασιλική Μπαλάσκα και τη Γραμματέα Δέσποινα Μπαλτζάκη.  

Συνεδρίασε κεκλεισμένων των Θυρών στο ακροατήριό του την 20η Οκτωβρίου 2021 για να δικάσει την αίτηση:  

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ………………….. του Γεωργίου, κατοίκου ……………… Αττικής, οδός ………….. αρ. …………, ΑΦΜ ………….., η οποία εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Χρυσούλα Καρατζή του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Κορυτσάς αρ. 4-6 (ΑΜ ΔΣΑ 19095).  

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 1-10-2021 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό ΓΑΚ …../2021 και ΕΑΚ …../2021, προσδιορίσθηκε προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και γράφτηκε στο πινάκιο.  

Κατά τη συζήτηση της αίτησης, η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και τις έγγραφες προτάσεις της.  

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ  

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ  

Σύμφωνα με τα άρθρο 3 του Ν. 4491/2Ο17 με τίτλο «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις: «1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος και στην εξωτερική του εικόνα. 2. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα, με εξαίρεση τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει ρητή συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα και τους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει επιπλέον Θετική γνωμάτευση διεπιστημονικής Επιτροπής που συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας για δύο (2) έτη, στην οποία μετέχουν: α) ένας παιδοψυχίατρος, β) ένας Ψυχίατρος, γ) ένας ενδοκρινολόγος, δ) ένας παιδοχειρουργός, ε) ένας Ψυχολόγος, στ) ένας κοινωνικός λειτουργός και ζ) ένας παιδίατρος, ως Πρόεδρος, άπαντες με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο ζήτημα. 3. Προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο. 4. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική επέμβαση. Δεν απαιτείται επίσης η οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή Ψυχική του υγεία». Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου: «1. Η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 782 ΚΠολΔ. Στην αίτηση δηλώνονται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του προσώπου. 2. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται αυτοπρόσωπη δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου. Η δήλωση γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα. Η δικαστική απόφαση καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου. Η καταχώριση της δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης φύλου γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων. 3. Με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση άλλων εγγράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του προσώπου ή από τα οποία το πρόσωπο εξαρτά δικαιώματα, καθώς και για την καταχώριση σε μητρώα ή καταλόγους, όπως εκλογικούς, έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν νέα έγγραφα ή να προβούν σε νέες καταχωρίσεις με διορθωμένο το καταχωρισμένο φύλο, το κύριο όνομα και το επώνυμο του προσώπου. Στη νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα νέα έγγραφα και στις νέες καταχωρίσεις δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι μεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου. 4. Η νέα ληξιαρχική πράξη μπορεί στο εξής να αλλάξει μία φορά, με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις».  

Κατά τα ανωτέρω, η αλλαγή της νομικής καταχώρησης φύλου δεν προϋποθέτει ιατρική επέμβαση στο σώμα του ενδιαφερομένου, γεγονός που ήδη γινόταν δεκτό από τη νομολογία, καθώς πρόκειται για μία διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη (σωματικά και Ψυχικά), η θέση της οποίας ως προαπαιτούμενο για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα (άρθρα 2 παρ.1, 4 παρ.1, 5 παρ.1 Σ), το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με το οποίο «καθένας έχει δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής», και τα άρθρα 2 και 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τα οποία κατοχυρώνουν την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων, με την έννοια ότι μια κατάσταση, όπως η «δυσφορία γένους», δεν πρέπει να επιβαρύνει υπερβολικά τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να εξασφαλίσει τη μεταχείριση που ζητά από την πολιτεία (στην ίδια κατεύθυνση και οι ΕιρΑΘ 572/2017, ΕιρΑΘ 604/2017, ΕιρΘεσ 281/2017, ΕιρΑΘ 418/2016, ΕιρΘεσ 1479/2016). Τη νομολογία αυτή επιβεβαίωσε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Α.Ρ. Garpon Gαrροn και Nicot κατά Γαλλίας {αρ. προσφυγών 79885/12, 52471/13 και 52596/13, για το ίδιο Θέμα βλ. επίσης και Λ. Παπαδοπούλου, Η συνταγματική Θεμελίωση του δικαιώματος στην εναρμόνιση Ψυχοκοινωνικού και νομικού φύλου, Αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενόψει του σχεδίου νόμου της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σελ. 37 επ.). Ως βασική ουσιαστική προϋπόθεση της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου, τίθεται α) η «ασυμφωνία μεταξύ της ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου». Περαιτέρω, τίθενται δύο θετικές προϋποθέσεις και μία αρνητική, ήτοι β) η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) η αγαμία και δ) να μην έχει διορθωθεί το καταχωρισμένο φύλο ήδη δυο φορές. Δεν απαιτείται η πρώτη προϋπόθεση να τεκμηριώνεται. αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν απαιτείται δηλαδή το πρόσωπο να επικαλεστεί και να προσκομίζει καταχωρισμένο φύλο/ταυτότητα του φύλου του, διότι κάτι τέτοιο Θα ήταν αντίθετο στο γενικό πνεύμα του νομοθετήματος, όσο και στη προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του ιδιωτικού βίου. Για τους ίδιους λόγους δεν Θα πρέπει το Δικαστήριο να εξετάζει τη δικαιοπρακτική ικανότητα ενός ενηλίκου προσώπου, παρά μόνον αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι προς τούτο. Αυτό σημαίνει ότι κατά τεκμήριο, όπως σε όλες τις δικαιοπρακτικές δηλώσεις ένα ενήλικο πρόσωπο που δεν έχει τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση είναι πλήρως ικανό για δικαιοπραξία (εκτός αν προκύπτει ότι βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 131 ΑΚ) και δεν πρέπει το στοιχείο αυτό να τίθεται εν αμφιβόλω για μόνο το λόγο ότι το πρόσωπο ζητεί τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου του (βλ. Κ. Φουντεδάκη, το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, Αναγνώριση της Ταυτότητας φύλου ενόψει του σχεδίου νόμου της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σελ. 58 επ.). Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 782 ΚΠολΔ, αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του ληξιάρχου που θα συντάξει τη σχετική πράξη.  

Στη προκείμενη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη πρόδηλο έννομο συμφέρον αυτής, ζητεί για τους λόγους που αναφέρει και δη λόγω ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου αυτής, να βεβαιωθεί προς το σκοπό διόρθωσης της υπ’ αριθμ. …/Τόμος …./Έτος 2003 ληξιαρχικής πράξης γέννησης που συνέταξε η Ληξίαρχος του Δήμου Αμαρουσίου ότι το φύλο της είναι «άρρεν», το κύριο όνομα της «Μάριος» και το επώνυμό της «»), ώστε τα ως άνω στοιχεία να ανταποκρίνονται στην προσωπική και κοινωνική της κατάσταση.  

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον εισάγεται για να συζητηθεί στο παρόν Δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 και 782 παρ. 3 ΚΠολΔ). Είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4491/2017, 13 παρ. 1 του Ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων» και 782 παρ. 3 ΚΠΟλΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δοθέντος ότι τηρήθηκε η προδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 748 παρ. 2 ΚΠολΔ για το παραδεκτό της συζήτησής της, αφού αντίγραφο αυτής έχει επιδοθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την υπ’ αριθμ.193/7-10- 2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αικατερίνης Ρουμελιώτη). Από την αυτοπρόσωπη δήλωση της αιτούσας ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα της, ….. , οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, και από τα έγγραφα που η αιτούσα προσκομίζει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα γεννήθηκε την ….-…-2003 στο Μαρούσι Αττίκής και στην υπ’ αριθ. …./Τόμος …./Έτος ….. ληξιαρχική πράξη γέννησης που συνέταξε η ληξίαρχος του Δήμου Αμαρουσίου αναγράφεται το κύριο όνομα που έλαβε, ήτοι «Μαρία», το φύλο «Θήλυ» και το επώνυμο «…» (βλ. την προσκομισθείσα ως άνω ληξιαρχική πράξης γέννησης). Πλην όμως από μικρή ηλικία και κατά την ανάπτυξη της προσωπικότητάς της, η αιτούσα εμφάνιζε ψυχοσύνθεση, συμπεριφορά και χαρακτηριστικά που προσιδίαζαν στο αρσενικό φύλο. Συνεπώς, ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο η ίδια βιώνει το φύλο της δεν αντιστοιχεί στο φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή της βάσει των βιολογικών της στοιχείων, με αποτέλεσμα να βιώνει δυσφορία γένους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Η ύπαρξη χάσματος ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό της αιτούσας και τον κοινωνικό ετεροκαθορισμό της δημιουργεί σε αυτήν κοινωνικά και ακαδημαϊκά προβλήματα, ενώ δυσχεραίνει και τις καθημερινές της συναλλαγές με διάφορους φορείς, προσβάλλοντας ούτω την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια της. Η κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου της προσιδιάζει σε άρρεν άτομο, διαβιεί δε στο ρόλο του επιθυμητού φύλου στον κοινωνικό της περίγυρο με απόλυτη συνείδηση και επιτυχία, αποκαλούμενη κοινωνικά με το όνομα «Μάριος». Τέλος, η αιτούσα έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν είναι έγγαμη, αιτείται δε το πρώτον τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου της στη ληξιαρχική πράξη γέννησής της. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι το αρσενικό φύλο και το όνομα «Μάριος» που επιθυμεί να λάβει κατά την ελεύθερη βούλησή της η αιτούσα αποτελούν για την ίδια απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή ψυχοκοινωνική της ανάπτυξη και μόνιμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς με τα οποία την γνωρίζουν στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον της. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, τα ως άνω στοιχεία δέον να απεικονίζονται στα ληξιαρχικά βιβλία, στα οποία, προς πιστοποίηση της αλήθειας και χάριν της ασφάλειας των συναλλαγών, πρέπει να διορθωθεί το φύλο της αιτούσας το κύριο όνομα και το επώνυμό της. Επομένως, δοθέντος ότι υφίσταται άμεσο έννομο συμφέρον της αιτούσας η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.  

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ με σκοπό τη διόρθωση της υπ’ αριθ. …/Τόμος …/Έτος ….. ληξιαρχικής πράξης γέννησης της αιτούσας που συντάχθηκε από τη Ληξίαρχο του Δήμου Αμαρουσίου ότι: το φύλο αυτής είναι «Άρρεν», αντί του ανάγραφέντος στην ως άνω ληξιαρχική πράξη «Θήλυ», ότι το κύριο όνομά της είναι «Μάριος» αντί του αναγραφέντος «Μαρία», και το επώνυμό της είναι «……..» αντί του αναγραφέντος «……..».  

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε. στο Μαρούσι, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία της αιτούσας και της πληρεξούσιας δικηγόρου της την 22 Οκτωβρίου του 2021.  

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer