Το Ποινικό μητρώο είναι σύστημα καταγραφής ποινών στις οποίες έχει κάποιος καταδικαστεί. Πρόκειται για ένα απαραίτητο πιστοποιητικό για την έκδοση μεγάλου αριθμού διοικητικών πράξεων (διορισμός στο δημόσιο τομέα, απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, άδεια εργασίας αλλοδαπού, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, άδεια άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού και γενικά κοινωφελούς ενδιαφέροντος, άδεια κυνηγίου, άδεια χρήσης όπλων και εκρηκτικών, άδεια εισόδου στα αεροδρόμια, εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγέων κ.λ.π.).

Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  • αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, στα οποία είναι εγγεγραμμένες όλες οι αμετάκλητες ποινές και τα οποία χορηγούνται σε περιοριστικά αναφερόμενες από το νόμο περιπτώσεις (λ.χ. τον εισαγγελέα, τον τακτικό ανακριτή ή τον επίτροπο του στρατοδικείου, για δικαστική αποκλειστικά χρήση ή στους διευθυντές φυλακών και άλλων σωφρονιστικών ή θεραπευτικών καταστημάτων για κρατούμενο που με αμετάκλητη απόφαση εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας κ.α.)
  • αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, τα οποία εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση κατόπιν αίτησης του πολίτη και στα οποία αναγράφονται αμετάκλητες ποινές υπό προϋποθέσεις.

Στο αντίγραφο γενικής χρήσης καταχωρίζεται κατ’ αρχήν το περιεχόμενο όλων των δελτίων του ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 571 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ωστόσο, μετά από την πάροδο ορισμένου χρονου, διαγράφονται τα δελτία ποινικού μητρώου:

  1. που αναγράφουν χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή ποινή φυλάκισης έως και έξι (6) μήνες, μετά την πάροδο τριών (3) ετών,
  2. που αναγράφουν ποινή φυλάκισης πέραν των έξι (6) μηνών ή ποινή περιορισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, μετά την πάροδο οκτώ (8) ετών,
  3. που αναγράφουν κάθειρξη, μετά την πάροδο είκοσι (20) ετών.

 

Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν αφού εκείνος που καταδικάσθηκε ξεκινήσει να εκτίει την ποινή του. Αν, όμως, επήλθε μεταγενέστερη καταδίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα, οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από την έκτιση της νέας ποινής.

 

Η ποινή θεωρείται ότι εκτίθηκε και στις περιπτώσεις που: α) μετατράπηκε σε χρηματική, από την ημέρα καταβολής του ποσού της μετατροπής, β) χαρίστηκε, από την έκδοση του οικείου προεδρικού διατάγματος, γ) χορηγήθηκε απόλυση, από την επιτυχή πάροδο του χρόνου δοκιμασίας δ) έχει επέλθει εξάλειψη της ποινής (πχ με ολοσχερή εξόφληση της οφειλής).

 

Αν η καταδικαστική απόφαση δεν εκτελέστηκε, οι πιο πάνω πάνω προθεσμίες αρχίζουν από την παραγραφή της.

 

Κατ’ εξαίρεση, θεσπίζονται δύο περιπτώσεις, όπου οι ανωτέρω προθεσμίες δύνανται να συντμηθούν στο μισό, με διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου:

α) εάν πρόκειται για πρώτη καταδίκη ή

β) εάν πρόκειται για καταδίκη που αφορά έγκλημα από αμέλεια ή έγκλημα με δόλο, για το οποίο ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή.

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε ζητήματα ρύθμισης ποινών ή διαγραφής από το ποινικό μητρώο, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας (+210 62 00 993) ώστε να χειριστούμε την υπόθεση σας. Οι δικηγόροι του γραφείου μας διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία και απόλυτη κατάρτιση σε ζητήματα ποινικού δικαίου. 

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer