Σύντομο ιστορικό σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης:
“Ο αιτών είναι αστυνομικός και λαμβάνει μηνιαίες αποδοχές ύψους 1296,27€, ενώ η σύζυγος του εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου και εκ περιτροπής, με την ειδικότητα “λάντζα”, λαμβάνοντας μηνιαίες αποδοχές ύψους 160 με 200 ευρώ καθαρά αναλόγως με τις μέρες εργασίας της. Συνεπώς κατά την συζήτηση της αίτησης το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των αιτούντων ανερχόταν σε 1500,00 ευρώ περίπου.
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης και συγκεκριμένα τα έτη 2006 και 2007 χορηγήθηκαν στους αιτούντες από την μετέχουσα πιστώτρια τα ακόλουθα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, οι οφειλές εκ των οποίων συνεχίζουν να εκτοκίζονται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης. α) Στον πρώτο αιτούντα δυνάμει της υπ.αριθμ ΧΧχΧχΧ σύμβασης στεγαστικού δανείου με σκοπό την αγορά οικοπέδου και την ανέγερση κατοικίας, χορηγήθηκε δάνειο ύψους 40.000€, η οφειλή εκ του οποίου κατά την συζήτηση, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 29.641,22€ β) και στους δύο αιτούντες, ως συνοφειλέτες, χορηγήθηκε δυνάμει της υπ.αριθμ. ΧΧχΧΧχΧ σύμβασης στεγαστικού δανείου με σκοπό την ανέγερση/ αποπεράτωση κατοικίας , ύψους 79.737,33 €, η οφειλή εκ του οποίου κατά την συζήτηση της αίτησης ανερχόταν μαζί με τους τόκους και τα έξοδα στο συνολικό ποσό των 42.014,74€. Οι απαιτήσεις της πιστώτριας από τα δύο στεγαστικά δάνεια, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στην ως άνω κατοικία τους. Συνεπώς, οι οφειλές του αιτούντος προς την καθ’ ης πιστώτρια ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 71655,96€ ενώ της αιτούσας σε 42.014,74€ τα οποία ,ως ειπώθηκε ανωτέρω, είναι κοινά με το σύζυγο της.” ………
Το Δικαστήριο δέχτηκε τους ισχυρισμούς μας και μάλιστα για τους λόγους αυτούς όπως αναφέρεται στο διατακτικό της Απόφασης:
“- Δέχεται την αίτηση
Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές ποσού 200 € επί 32 μήνες, οι οποίες θα ξεκινήσουν την 1η μέρα του 1ου μήνα από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης απο την μετέχουσα πιστώτρια, θα καταβάλλονται δε συμμέτρως στις αναφερόμενες στο σκεπτικό απαιτήσεις της καθ’΄ης, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα.
Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές ποσού 50€ προς τη μετέχουσα πιστώτρια επι 30 μήνες, οι οποίες θα ξεκινήσουν την 1η μέρα του 1ου μήνα από την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης από την μετέχουσα πιστώτρια.
Εξαιρεί απο την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων και του ανήλικου τέκνου τους, ως αυτή περιγράφεται ειδικότερα στο σκεπτικό..
Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας του στη μετέχουσα πιστώτρια το ποσό των 31.414,65€, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνεται σε 20 έτη με 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ύψους 130,89€ εκάστης, το οποίο θα καταβάλλεται συμμέτρως στις ως άνω δύο απαιτήσεις της καθ’ ης πιστώτριας και στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας της στη μετέχουσα πιστώτρια το ποσό των 13.464,42 €, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει επίσης σε 20 έτη με 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ύψους 59,01 € εκάστης. Η καταβολή των μηνιαίων δόσεων θα ξεκινήσει….
Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει από τον πρώτο μήνα μετά το πέρας των ως άνω χρονικών διαστημάτων και για 12 μήνες στην καθ’ ης πιστώτρια το ποσό των 33,33€ μηνιαίως και στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει από τον πρώτο μήνα μετά το πέρας των ως άνω χρονικών διαστημάτων και για 12 μήνες στη καθ’ ης πιστώτρια το ποσό των 15,00 € μηνιαίως. Τα ποσά αυτά θα αποπληρωθούν εντόκως με επιτόκιο αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμιση εκατοστιαίες μονάδες.
Εξαιρεί απο την εκποίηση το υπ. αριθμ. κυκλοφορίας ΧχΧΧ αυτοκίνητο…

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιέυτηκε στις Αχαρνές… ”

 

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer